بارگزاری
فهرست

کارشناس آموزش


آتنا حافظی

آتنا حافظی کارشناس آموزش - گروه OENT

سیاره حسین زاده

سیاره حسین زاده کارشناس آموزش - گروه عفونی

مریم شجاعی

مریم شجاعی کارشناس آموزش - گروه داخلی

یگانه تقی زاده

یگانه تقی زاده کارشناس آموزش - گروه داخلی

فرانک لکایی

فرانک لکایی کارشناس آموزش - گروه زنان

فاطمه جعفریان

فاطمه جعفریان کارشناس آموزش - گروه قلب

مریم خسروی

مریم خسروی کارشناس آموزش - گروه پاتولوژی و رادیولوژی