فهرست

بازدید هیئت ارزیابی وزارت بهداشت از واحد آموزش بیمارستان روحانی

بازدید هیئت ارزیابی وزارت بهداشت از کتابخانه

بازدید هیئت ارزیابی وزارت بهداشت از آموزش و کتابخانه بیمارستان آیت الله روحانی بابل( اسفند ماه)