فهرست

راه اندازی سایت جدید کتابخانه بیمارستان آیت الله روحانی بابل

 

 

سایت جدید کتابخانه بیمارستان آیت الله روحانی با مدیریت دکتر یمین فیروز، مدیریت آمار و فناوری دانشگاه و مهندس پیمان عبداللهی و پیگیری های کتابخانه بیمارستان آیت الله روحانی، به عنوان اولین کتابخانه در سطح کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل با امکانات جدید طراحی و راه اندازی شد.

http://librohani2.mubabol.ac.ir