فهرست

آیین نامه استفاده از کتابخانه

آیین نامه استفاده از کتابخانه بیمارستان آیت الله روحانی بابل در هفت صفحه و هشت ماده تنظیم شده است.