فهرست

معرفی کتابخانه

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان آیت الله روحانی بابل در راستای سیاست های آموزشی و پژوهشی همزمان با بهره برداری از بیمارستان در خرداد ماه 1388راه اندازی شده است.