بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
حامد حسین زاده

حامد حسین زاده

تحصيلات: فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

 

شرح وظایف مسئول کتابخانه

- مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه درحد امکان با توجه به شرایط موجود

- ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان

- تقویت روحیه تحقیق و پژوهش درمراجعه کنندگان و کمک به کشف و پرورش خلاقیتها و استعدادها

- پیگیری وبه کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع ، امکانات ، به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات

- ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام ، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظایف کتابخانه

- ارائه خدمات عضوگیری و صدور کارت عضویت

- هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت تهیه منابع مورد نظر

- نظارت بر کتابها جهت امر قفسه خوانی ،وجین و صحافی به موقع آنها

- انجام کارهای ثبت کتاب و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن ، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع

- نظارت بر امر خرید و سفارش کتاب و هماهنگی با ناشران و شرکت در نمایشگاههای کتاب جهت خرید منابع مورد نیاز

- نظارت بر امور سالن های مطالعه

- نظارت بر سازماندهی منابع اهدایی

- نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتابهای کتابخانه

- انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اعضا

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 09119073608
تلفن داخلی 01132238301- 4205
فکس 01132238284
پست الکترونیکی hamedhamedya@yahoo.com